foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED – Przychodnia w Chełmie

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Punkt Szczepień MARMED , ul. Obłońska 9

Rejestracja osobista lub  telefoniczna :
82 563 90 74 lub 516 926 555

W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  - zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  - zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  - hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  - oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej

Zapraszamy na spotkania. Zapisy w Przychodni.

Najbliższe wolne terminy:

25.06.2021 - Kwiaty w ogrodzie i na balkonie - wymiana spostrzeżeń. -   LIC WIESŁAWA ZASIADCZUK – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

02.07.2021 -  Spotkanie z Lekarzem rodzinnym - niefarmakologiczne metody dbania o zdrowie - LEK. MED. ELŻBIETA MAKOHOŃ - WIADROWSKA - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

09.07.2021 -  Pierwsza pomoc przedmedyczna - hipoglikemia - pomiary glukozy. - LIC WIESŁAWA ZASIADCZUK – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

16.07.2021 -  Pierwsza pomoc przedmedyczna - patofizjologia wydoloność krążeniowo oddechowej. Utrata przytomności. Zatrztymanie krążenia. Zasady postępowania z nieprzytomnym. Omdlenia. Wstrząs. Ułożenie pacjenta.
- LIC WIESŁAWA ZASIADCZUK – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej, MGR BEATA DZIEDZIC- pielegniarka.

 

Zapewniamy do udziału  -  w zajęciach  terapeutycznych , plastycznych, ruchowych. Dodatkowo zapewniamy pomoc psychologiczna i wsparcie.

Świadczeń w zakresie położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ MARMED
w Chełmie udziela Pani Karolina Rubik

Zapewniamy:

- edukację przedporodową
- wizyty patronażowe matki i dziecka
- specjalistyczna edukacja i wsparcie w okresie laktacji
- opiekę nad kobietami po zabiegach ginekologicznych

 

LEKARZ RODZINNY - OFERTA WSPÓŁPRACY

Nawiążemy współprace z Lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej lub lekarzem w trakcie specjalizacji.

Oferujemy elastyczny grafik, warunki współpracy do uzgodnienia.

Więcej informacji w Przychodni lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rejestracja

 NZOZ „MARMED”
 22-100 CHEŁM
ul.Obłońska 9

Tel. 82 563 90 74

Tel. 790 630 057

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja